ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7 ΣΕΙΡΩΝ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ Mikrohit (ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΟΥ 2024 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥ 2024 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΔΑ: Ρ7ΦΥ46907Θ-ΕΙΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7 ΣΕΙΡΩΝ
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ Mikrohit (ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΟΥ 2024
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥ 2024
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 27/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2023 14:53:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΦΥ46907Θ-ΕΙΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου