ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm, ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 10cmX3m, ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 20cmX3m, ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 15cmX3m, ΣΚΩΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ. – ΑΔΑ: ΨΥΧ946907Θ-73Λ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm, ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 10cmX3m,
ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 20cmX3m, ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 15cmX3m, ΣΚΩΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 08:47:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΧ946907Θ-73Λ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου