ΧΕ-1860 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΥ6546907Θ-2ΥΒ

Θέμα: ΧΕ-1860 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:28:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ6546907Θ-2ΥΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου