Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ Mikrohit (ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΞΟΟ46907Θ-ΖΗΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ Mikrohit (ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 08:23:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΟΟ46907Θ-ΖΗΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου