ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ – ΑΔΑ: ΨΞΧΩ46907Θ-6ΜΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2023 10:14:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΩ46907Θ-6ΜΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου