Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.73 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΒΑΚ46907Θ-ΓΤΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.73 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 10:14:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΑΚ46907Θ-ΓΤΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου