Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΤΩΘ46907Θ-Κ59

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 08:14:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΩΘ46907Θ-Κ59
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου