ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ (CPV: 33162200-5)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 198.643,13€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 246.317,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΨΤΙΧ46907Θ-Σ6Ε

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
(CPV: 33162200-5)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 198.643,13€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 246.317,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 13:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΙΧ46907Θ-Σ6Ε
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου