ΧΕ-1846 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 778/2023 & ΧΕ 779/2023 & ΧΕ 1483/2023 & ΧΕ 1464/2023 & ΧΕ 1319/2023 – ΑΔΑ: ΨΘ3Γ46907Θ-0ΨΘ

Θέμα: ΧΕ-1846 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 778/2023 & ΧΕ 779/2023 & ΧΕ 1483/2023 & ΧΕ 1464/2023 & ΧΕ 1319/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:59:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ3Γ46907Θ-0ΨΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου