ΧΕ-1992 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΘ0Ω46907Θ-ΘΦΡ

Θέμα: ΧΕ-1992 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:41:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ0Ω46907Θ-ΘΦΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου