Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1313.01 – ΑΔΑ: ΨΣΞΖ46907Θ-ΞΨΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1313.01
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 10:01:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞΖ46907Θ-ΞΨΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου