ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΣ4Ω46907Θ-Ε3Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 14:05:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ4Ω46907Θ-Ε3Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου