Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1994/2023πράξη. – ΑΔΑ: ΨΡΞΩ46907Θ-3Θ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1994/2023πράξη.
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 13:02:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΞΩ46907Θ-3Θ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου