Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2214 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΡΞΜ46907Θ-Η68

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2214 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 10:48:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΞΜ46907Θ-Η68
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου