ΧΕ-1840 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 12 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΡΟΝ46907Θ-ΧΞΖ

Θέμα: ΧΕ-1840 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 12 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:20:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΟΝ46907Θ-ΧΞΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου