ΧΕ-1883 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1477/2023 – ΑΔΑ: ΨΠ4Μ46907Θ-ΞΜ8

Θέμα: ΧΕ-1883 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1477/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:23:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ4Μ46907Θ-ΞΜ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου