ΧΕ-2026 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α 994/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ9 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΟΥΞ46907Θ-Θ4Ψ

Θέμα: ΧΕ-2026 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α 994/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ9 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 15:00:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥΞ46907Θ-Θ4Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου