ΧΕ-1820 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΠΟΣΕΝΤΑ – ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΩ2Σ46907Θ-ΟΞΝ

Θέμα: ΧΕ-1820 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΠΟΣΕΝΤΑ – ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:40:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ2Σ46907Θ-ΟΞΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου