ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΝΞ546907Θ-ΣΣΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 08:46:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΞ546907Θ-ΣΣΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου