ΧΕ-2008 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90 – ΑΔΑ: ΨΜΞΨ46907Θ-9ΒΜ

Θέμα: ΧΕ-2008 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 15:02:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΞΨ46907Θ-9ΒΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου