Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7 ΣΕΙΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΜ4Ω46907Θ-ΝΦ3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7 ΣΕΙΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 13:35:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4Ω46907Θ-ΝΦ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου