ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE – ΑΔΑ: ΨΚ8Φ46907Θ-ΗΗΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 09:52:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ8Φ46907Θ-ΗΗΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου