Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.469 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΚ0Χ46907Θ-4ΛΛ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.469 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 11:26:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ0Χ46907Θ-4ΛΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου