ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ – ΑΔΑ: ΨΙΡ046907Θ-Ψ5Ν

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2023 11:19:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΡ046907Θ-Ψ5Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου