ΧΕ-1830 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΗΗΛ46907Θ-1ΚΛ

Θέμα: ΧΕ-1830 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 09:24:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΗΛ46907Θ-1ΚΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου