ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ CAPUCHON (HOOD) ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΜΟΛΗ 1 LIT ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΦΞ846907Θ-ΣΚΔ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ
CAPUCHON (HOOD) ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΜΟΛΗ 1 LIT ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 13:36:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΞ846907Θ-ΣΚΔ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου