ΧΕ-1910 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Π6 SM ASSY & ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΕΠΒ46907Θ-1Γ8

Θέμα: ΧΕ-1910 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Π6 SM ASSY & ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:53:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠΒ46907Θ-1Γ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου