ΧΕ-1879 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΕ3Μ46907Θ-ΟΧ4

Θέμα: ΧΕ-1879 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:22:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ3Μ46907Θ-ΟΧ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου