ΧΕ-1904 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔΜΖ46907Θ-ΜΞ3

Θέμα: ΧΕ-1904 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:41:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΜΖ46907Θ-ΜΞ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου