ΧΕ-1878 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1367/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46907Θ-Ψ9Π

Θέμα: ΧΕ-1878 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1367/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:16:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46907Θ-Ψ9Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου