Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ99146907Θ-Τ61

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2023 13:16:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ99146907Θ-Τ61
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου