ΧΕ-1831 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΤΥΠΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ83846907Θ-Ζ33

Θέμα: ΧΕ-1831 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΤΥΠΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:43:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ83846907Θ-Ζ33
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου