ΧΕ-1829 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1480/2023 – ΑΔΑ: Ψ68Γ46907Θ-8ΒΛ

Θέμα: ΧΕ-1829 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1480/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:41:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ68Γ46907Θ-8ΒΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου