ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 48/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ» – ΑΔΑ: Ψ5ΖΔ46907Θ-ΣΥΠ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 48/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ»
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 13:33:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΖΔ46907Θ-ΣΥΠ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου