ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η.Δ.Ι.Κ.Α ΑΕ – ΑΔΑ: Ψ4Σ146907Θ-Ξ6Ε

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η.Δ.Ι.Κ.Α ΑΕ
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 10:39:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Σ146907Θ-Ξ6Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου