ΧΕ-1988 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1065/2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΓΣ46907Θ-7Υ1

Θέμα: ΧΕ-1988 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1065/2023
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:56:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΓΣ46907Θ-7Υ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου