ΧΕ-1892 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ32Σ46907Θ-6ΔΕ

Θέμα: ΧΕ-1892 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:41:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ32Σ46907Θ-6ΔΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου