ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 46/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ/ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ» CPV: 33181500-7», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 162.715,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 201.766,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: Ψ20Ε46907Θ-05Δ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 46/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ/ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ» CPV: 33181500-7», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 162.715,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 201.766,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 13:59:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20Ε46907Θ-05Δ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου