ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.& ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ1ΣΤ46907Θ-ΙΥ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.& ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 12:02:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΤ46907Θ-ΙΥ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου