ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π16/31-08-16 Θ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: Ψ1Φ346907Θ-ΞΣΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π16/31-08-16 Θ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 14:23:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Φ346907Θ-ΞΣΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου