ΧΕ-1877 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ14Α46907Θ-ΔΗΓ

Θέμα: ΧΕ-1877 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:39:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ14Α46907Θ-ΔΗΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου