ΧΕ-1807 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ0Ο246907Θ-ΗΧΗ

Θέμα: ΧΕ-1807 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:58:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ο246907Θ-ΗΧΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου