ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΔΑ: ΩΖΚΤ46907Θ-ΚΝΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 14:26:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΤ46907Θ-ΚΝΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου