Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π16Θ4 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια του είδους " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ". – ΑΔΑ: 9ΖΓ546907Θ-ΨΘΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π16Θ4 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια του είδους
" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ".
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 13:39:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΓ546907Θ-ΨΘΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου