ΧΕ-1928 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΘΜΩ46907Θ-ΝΛΗ

Θέμα: ΧΕ-1928 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:40:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΜΩ46907Θ-ΝΛΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου