ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΔΑ: 9ΣΧ446907Θ-ΥΔΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 12:13:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΧ446907Θ-ΥΔΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου