ΧΕ-1989 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΠΧΦ46907Θ-Τ7Ζ

Θέμα: ΧΕ-1989 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 10:56:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΧΦ46907Θ-Τ7Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου