ΧΕ-2032 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α 99/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ8 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 9ΟΞ246907Θ-ΩΤΗ

Θέμα: ΧΕ-2032 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α 99/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ8 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 15:01:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΞ246907Θ-ΩΤΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου