ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΛΗΨΕΩΣ ΦΙΑΛΗΣ AFNOR ΣΕ ENV 737-6 – ΑΔΑ: 9ΩΠΠ46907Θ-ΙΨΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΛΗΨΕΩΣ ΦΙΑΛΗΣ AFNOR ΣΕ ENV 737-6
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 14:37:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΠΠ46907Θ-ΙΨΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου