Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΛΥΤ46907Θ-ΛΦ3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 04/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/09/2023 13:37:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΥΤ46907Θ-ΛΦ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου